Activity

 • Bekker Thurston posted an update 5 months, 2 weeks ago

  Sedekah adalah isti­­lah dalam Agama islam yang berisi pemberian ataupun amal seseorang kepada orang2 lain secara su­­ka ikhlas, seperti misalnya mengeluarkan har­ta dengan pedoman mencari ridho dari Sang pencipta SWT. Akan tetapi sedekah otonom artinya raya, ti­dak sama sekali mengeluarkan rezeki. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan bahwa: “Se­ga­la bentuk reputasi adalah sedekah” (HR Muslim).

  Anjuran dalam bersedekah hisab kaum Muslimin juga terdapat di Alquran, yaitu: ‘’Tidak terdapat kebaikan dalam kebanyakan bi­si­kan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) mem­be­ri infak, atau berbuat ma’ruf / menga­da­kan perdamaian di antara manusia. Dan ba­rang­siapa yang mengamalkan demikian sebab men­cari keridhaan Allah, maka kelak Abdi akan menyampaikan kepadanya pahala yang luas. ’’

  sedekah-sedekahManfaat bersedekah pun banyak. Mula-mula se­per­ti yang sudah dijelaskan di dalam Alquran: “Orang-orang yang menafkahkan har­ta­nya di malam dan di siang perian secara ter­sem­bunyi dan terbuka, maka mere­ka mendapat ganjaran di sosok Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran lawan mereka serta tidak (pula) mereka murung. ”

  Kedua, Nabi Muhammad juga SAW ber­sab­da: “Bersegeralah bersedekah, sebab ba­la penderitaan tidak sudah bisa mendahului sede­kah (HR Imam Baihaqi). ” Ketiga, “Sedekah da­pat menghapus dosa sebagaimana larutan me­ma­damkan kebakaran (HR Tirmidzi). ” Keempat, Men­da­pat naungan di perian kiamat. Rasulullah saw SAW berkata, “Seorang yang bersedekah de­ngan tangan kanannya, ia memeram amal­nya tersebut sampai-sampai tangan kirinya gak menge­tahui apa-apa yang disedekahkan oleh ta­ngan kanannya (HR. Bukhari). ”

  Namun bersedekah pun pun ada adat cara­nya agar sedekah yang diberikan benar-benar da­pat menjadi amal yang baik. Menzakatkan ha­rus dari hasil yang halal, segala perkara / uang yang kita sedekahkan kepada golongan yang memerlukan mesti terdiri daripada dampak yang halal. Karena, pemberian yang halal akan meng­gu­gurkan dosa & mendatangkan ganjaran. Seki­ranya seseorang bersedekah beserta harta yang haram, dia tidak akan memperolehi seba­rang kecantikan kecuali hukuman kerana menyampaikan se­­sua­tu yang haram terhadap orang unik.

  Sedekah dengan niat yang ikhlas. Maksudnya ada­lah sedekah dengan seikhlas hati, tak mengung­kit, mengomeli, membidas serta menyakiti hati manusia yang menerima sedekah sebab per­bua­tan berikut haram serta akan merosakkan niat ber­se­­dekah. Dalam Surah Al-Baqarah artikel 264 ber­mak­sud, Allah sudah membandingkan orang-orang yang menolong dalam amalan sedekahnya se­per­­ti “Batu seput yang terdapat tanah diatasnya, kemu­dian kerikil itu ditimpa hujan padat. Setelah hujan re­da, batu itu telah licin & tiada sedang tanah dalam atas­nya. Demikian juga dengan orang yang kafir serta riak. Tersebut gagal mendapat satu ganjaran pa­ha­la daripada apa yang sudah diusahakan. & ingatlah bahawa Allah tidak akan memberi pe­tun­juk kepada kerabat kafir. ”

  Terakhir, sumbangan untuk menulenkan diri & har­ta. Surah Al-Taubah butir 103 meyakinkan ba­ha­wa, “Ambil sedekah daripada harta itu un­tuk menebas dan menyucikan mereka, serta doakanlah mereka. Sesungguhnya seruan kau tersebut menjadi keamanan hati itu. Allah Sungguh Mendengar lagi Maha Mengerti. Ayat itu mewakili dua perkara

  keajaiban sedekah iaitu kira-kira yang mesti disedekahkan dan sebab dalam bersede­kah. Sumbangan bertujuan menebas jiwa dan har­ta yang dimiliki. ”

  Sedekah meski sekadar meluluskan, amalan ini mempunyai tidak sedikit manfaat yang perlu kalian ke­ta­­hui. Manfaat sedekah bukan hanya dirasakan oleh penerima atau sebelah yang kalian beri infak, na­mun kepentingan sedekah tersebut juga sanggup kita ra­sa­kannya. Amalan infak sangat digalakkan da­lam Islam, karena kita mampu menurunkan ke­se­nangan serta kebahagiaan menurut pihak yang me­mer­lukan. Meski lagi terhadap golongan yang betul-betul mencita-citakan bantuan.

Created by apostates of Islam

Skip to toolbar